Navigácia

Navigácia

  Školský poriadok

  Základné ustanovenia

   

  Čl. 1 Základné ustanovenia

  • Školský poriadok Spojenej školy, Hattalova 471, Nižná je vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách. Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná  bola zriadená Žilinským samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 754/2007/OŠ-021 zo dňa 08. 08. 2007 ako samostatná príspevková organizácia s 2 organizačnými zložkami Stredné odborné učilište, Hattalova 471, Nižná a Stredná umelecká škola, Hattalova 471, Nižná s účinnosťou od 01.09.2007. Dodatkom č.2 k zriaďovacej listine č. 754/2007/OŠ-021 zo dňa 08.08.2007 v znení Dodatku č.1 zo dňa 01.10.2007 má Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 2 organizačné zložky Stredná odborná škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná ( od 01.01.2009 Stredná odborná škola technická ) a Stredná umelecká škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná. Základnou činnosťou školy je poskytovanie vzdelania a odbornej prípravy na výkon povolania žiakov a príprava na štúdium na vysokých školách. Na jej čele stojí riaditeľ školy.

   Školský poriadok vydal riaditeľ školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.

   Školský  poriadok sa vzťahuje aj na akcie organizované školou, i keď sa konajú mimo objektu školy, ako sú napr.: výlety, exkurzie, kultúrne a športové podujatia a pod.

  Novinky

  Kontakt

  • Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
   Hattalova 471
   027 43 Nižná
  • 421435381 405, 5381 581
   4214355057-klapka
   4214337091-klapka

  Fotogaléria