Navigácia

Školský poriadok

Základné ustanovenia

 

Čl. 1 Základné ustanovenia

 • Školský poriadok Spojenej školy, Hattalova 471, Nižná je vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách. Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná  bola zriadená Žilinským samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 754/2007/OŠ-021 zo dňa 08. 08. 2007 ako samostatná príspevková organizácia s 2 organizačnými zložkami Stredné odborné učilište, Hattalova 471, Nižná a Stredná umelecká škola, Hattalova 471, Nižná s účinnosťou od 01.09.2007. Dodatkom č.2 k zriaďovacej listine č. 754/2007/OŠ-021 zo dňa 08.08.2007 v znení Dodatku č.1 zo dňa 01.10.2007 má Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 2 organizačné zložky Stredná odborná škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná ( od 01.01.2009 Stredná odborná škola technická ) a Stredná umelecká škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná. Základnou činnosťou školy je poskytovanie vzdelania a odbornej prípravy na výkon povolania žiakov a príprava na štúdium na vysokých školách. Na jej čele stojí riaditeľ školy.

  Školský poriadok vydal riaditeľ školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade.

  Školský  poriadok sa vzťahuje aj na akcie organizované školou, i keď sa konajú mimo objektu školy, ako sú napr.: výlety, exkurzie, kultúrne a športové podujatia a pod.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
  Hattalova 471
  027 43 Nižná
 • 421435381 405, 5381 581
  4214355057-klapka
  4214337091-klapka

Fotogaléria